هوزریل آتش نشانی

هوزریل آتش نشانی

هوزریل آتش نشانی، یکی از تجهیزات اطفای حریق آبی است که برای استفاده کاربران عادی و افراد آموزش ندیده طراحی شده است. هوزریل را می‌توان در داخل جعبه آتش نشانی نصب نمود یا به صورت منفرد مورد استفاده قرار داد. استفاده از سیستم آبرسان داخلی یکپارچه برنجی، کارکرد بلندمدت و بی‌نقص هوزریل را تضمین می‌کند.

هوزریـل آتـش نشـانی اسـتاندارد مجهـز بـه سیسـتم آبرسـان داخلـی یکپارچـه برنجـی بـوده و تولیـد شـده از قطعـات و اتصالات باکیفیـت اسـت. ایـن محصـول بـه همـراه جعبـه آتش‌نشـانی در داخـل سـاختمان‌های شـهری و صنعتـی نصــب می‌شــود. تولیــد تخصصــی تمامــی قطعــات هوزریــل در داخــل مجموعــه، برخــورداری از پروانــه اســتاندارد ملــی ایــران و تاییدیــه ســازمان آتش‌نشــانی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای هوزریــل اســتاندارد آریاکوپلینــگ اســت. هوزریل‌هـا در طـول فرآینـد تولیـد و پـس از مونتـاژ کامـل توسـط واحـد آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت، تحـت آزمـون هیدرواسـتاتیک قـرار میگیـرد تـا صحـت عملکـرد آن تضمیـن شـود. همچنیـن تمامـی آزمون‌هـای خـواص و عملکـرد مطابـق بـا اسـتاندارد 1-671 EN BS و اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1-22157 بـر روی محصـول نهایی در آزمایشـگاه  انجـام می‌شـود.

توضیحات

  • ویژگی‌های هوزریل آتش نشانی

  • مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یــک تکــه برنجــی بــا پوشــش نیکل-کــروم جهــت رعایــت ظرفیــت آبدهــی اســتاندارد مقاومــت بالا در برابــر خوردگــی
    اسـتفاده از شـفت‌ها، پیچ‌ها و مهره‌ها و نگهدارنده‌های مقاوم به خوردگی های هوزریل آتش نشانی :
  • استفاده از ورق فولادی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام و جلوگیری از اعوجاج
  • پوشـش رنگ پودری الکترواسـتاتیک بسـیار مقاوم پس از چند مرحله شسـت و شـو، مقاوم به عوامل محیطی و خوردگی

توضیحات تکمیلی

ابعاد

10 متر

رنگ

قرمز ، سفید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هوزریل آتش نشانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *