خاموش کننده BC (بی‌‎کربنات پتاسیم)

خاموش کننده BC (بی‌‎کربنات پتاسیم)

پـودر بـی کربنـات پتاسـیم بـا فرمـول شـیمیایی KHCo3 بـه پـودر K-Purple نیـز معـروف اسـت. ایـن پـودر هـم ماننـد پـودر بـی کربنـات سـدیم مناسـب بـرای خامـوش کـردن حریـق نـوع BC اسـت. نارسـانای جریـان الکتریسـیته بـوده و ماننـد پـودر سـدیم، در اثـر فعـل و انفعـاالت شـیمیایی حریـق، Co2 تولیـد میکنـد کـه منجـر بـه حـذف اکسـیژن و اطفـاء حریـق مایعـات (کلاس B)میشـود.
قطـع سـریعتر واکنـش زنجیـره ای شـیمیایی کـه منجـر بـه حریـق و گسـترش آن میشـود، تفـاوت عمـده ایـن پـودر بـا پـودر بـی کربنـات سـدیم اسـت. بنابرایـن تـا چندیـن برابـر بیشـتر از پـودر سـدیم اثـر خامـوش کنندگـی داشـته و بـرای محیطهـای صنعتـی، سـایت هـای نفتـی و پمـپ بنزینهـا بسـیار مناسـب اسـت.
پــودر BC بــر پایــه بــی کربنــات پتاســیم مــورد اســتفاده در خامــوش کنندههــای آریاکوپلینــگ علیرغــم خلــوص بســیار بــاال و ریزدانگــی، جــاذب رطوبــت نبــوده و کلوخــه نمیشـود. پوشـش دهـی کامـل ذرات پـودر توسـط روغنهـای سـیلیکونی پـودر را بسـیار روان و خـروج آسـان آن از سـیلندر را بـا کمتریـن نیـروی گاز ممکـن میسـازد.
جـذب رطوبـت بسـیار انـدک ایـن پـودر، کاربـرد آن در محیطهـای شـرجی ماننـد سـایتهای نفتـی جنـوب کشـور و مناطـق حاشـیه دریـای خـزر را بسـیار افزایـش میدهـد.
فراینـد تولیـد ایـن پـودر نسـبت بـه پـودر سـدیم پیچیدهتـر بـوده و هزینـه بیشـتری دارد.

بدنه کپسول (سیلندر)  دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در ذیل به آن اشاره شده است.

توضیحات

ویژگی های بدنه خاموش کننده چند منظوره BC بیکربنات پتاسیم :

 • ساخت سیلندر یکپارچه و مقاوم با استفاده از فرآیند جوشکاری مکانیزه
 • فشار ترکیدگی تا 35bar)85bar)  بالاتر از حد استاندارد
 • مجهز به شیر تخلیه برنجی با مقاومت و طول عمر زیاد
 • تعبیه فشار سنج و کمک به فرآیند کنترل و تسریع در عملیات نگهداری و تعمیرات
 • جلوگیــری از خراشــیدگی پوشــش رنــگ هنــگام قرارگیــری خامــوش کننــده بــر روی زمیــن بــا تعبیــه پایــه
  کفـی( محافـظ پلیمـری)
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با چسبندگی بالا و مقاوم به خراشیدگی و خوردگی بدنه
 • چاپ مستقیم اطالعات محصول بر روی بدنه خاموش کننده با ماندگاری باال
 • مجهز به گوشواره و براکت مخصوص فوالدی بسیار مستحکم جهت نصب بر روی دیوار
 • استفاده از شیلنگ تخلیه منعطف و مقاوم
 • عملکرد صحیح بدون خشکی و ترک خوردگی شیلنگ تخلیه در طول زمان
 • مجهز به سرنازل مقاوم به تغییر شکل در برابر حرارت
 • جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته با قرارگیری در پوشش پالستیکی متصل به پایه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خاموش کننده BC (بی‌‎کربنات پتاسیم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *