خاموش کننده BC (بی‌کربنات سدیم)

خاموش کننده BC (بی‌کربنات سدیم)

پـودر بـی کربنـات سـدیم یکـی از رایـج تریـن و در دسـترس تریـن انـواع پودرهـای آتـش نشـانی در دنیـا اسـت. ایـن پـودر بـه طـور تخصصـی بـرای اطفـاء آتـش نـوع BC (مایعـات و گازهـای مشـتعل) بـه کار مـی رود و نارسـانای جریـان الکتریسـیته اسـت. سـمی و خورنـده نیسـت و بـه لحـاظ سـهولت در فراینـد
تولیـد، بسـیار اقتصـادی اسـت. مکانیـزم عمـده اثـر ایـن نـوع پـودر، خفگـی آتـش از طریـق تولیـد Co2 و ممانعـت از رسـیدن اکسـیژن بـه حریـق اسـت. همچنیـن، قطـع زنجیـره واکنشهـای شـیمیایی از دیگـر نتایـج اسـتفاده از پـودر بیکربنـات سـدیم اسـت.
پـودر بـی کربنـات سـدیم مـورد اسـتفاده در خامـوش کننـده هـای BC آریـا، دانـه بنـدی بسـیار ریـزی داشـته و خلـوص بسـیار باالیـی دارد کـه موجـب افزایــش چشــمگیر ســرعت و تــوان خامــوش کنندگــی نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه در حریــق هــای نــوع BC گردیــده اســت.
همچنیـن اسـتفاده از روغـن هـای سـیلیکونی بـه عنـوان روانسـاز، جـذب رطوبـت را بـه حداقـل رسـانده و عـدم کلوخگـی پـودر داخـل سـیلندر را تـا چندیـن سـال پـس از شـارژ تضمیـن میکنـد

بدنه کپسول (سیلندر) دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در ذیل به آن اشاره شده است.

توضیحات

ویژگی های بدنه خاموش کننده چند منظوره BC بیکربنات سدیم :

 • ساخت سیلندر یکپارچه و مقاوم با استفاده از فرآیند جوشکاری مکانیزه
 • فشار ترکیدگی تا 35bar)85bar)  بالاتر از حد استاندارد
 • مجهز به شیر تخلیه برنجی با مقاومت و طول عمر زیاد
 • تعبیه فشار سنج و کمک به فرآیند کنترل و تسریع در عملیات نگهداری و تعمیرات
 • جلوگیــری از خراشــیدگی پوشــش رنــگ هنــگام قرارگیــری خامــوش کننــده بــر روی زمیــن بــا تعبیــه پایــه
  کفـی( محافـظ پلیمـری)
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با چسبندگی بالا و مقاوم به خراشیدگی و خوردگی بدنه
 • چاپ مستقیم اطالعات محصول بر روی بدنه خاموش کننده با ماندگاری باال
 • مجهز به گوشواره و براکت مخصوص فوالدی بسیار مستحکم جهت نصب بر روی دیوار
 • استفاده از شیلنگ تخلیه منعطف و مقاوم
 • عملکرد صحیح بدون خشکی و ترک خوردگی شیلنگ تخلیه در طول زمان
 • مجهز به سرنازل مقاوم به تغییر شکل در برابر حرارت
 • جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته با قرارگیری در پوشش پالستیکی متصل به پایه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خاموش کننده BC (بی‌کربنات سدیم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *