بست کوپلینگ

بست کوپلینگ

بسـت تخصصـی کوپلینـگ  ابـزاری بـرای آب بنـدی اتصـال شـیلنگ‌های آتـش نشـانی بـه انـواع کوپلینـگ شـیلنگ خـور اسـت. بـا اسـتفاده از بسـت کوپلینـگ، علاوه بـر آب بنـدی مسـتحکم اتصـال شـیلنگ بــه کوپلینــگ، بــه بافــت شــیلنگ آســیبی نمی‌رســد. همچنیــن راحتــی در بــاز و بسـت و اسـتحکام بالا در برابـر ضربـه از مهمتریـن ویژگی‌هـای ایـن محصـول اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه اتصـال سـیم پیچـی علاوه بـر آسـیب بـه بافـت پلـی اسـتر شـیلنگ آتـش نشـانی در بلند مدت، قابلیـت بـاز و بسـت نـدارد. ابست تخصصی کوپلینگ دارای گواهـی آزمـون عـدم نشـتی اتصـال شـیلنگ بـه کوپلینـگ تـا فشـار 60bar اسـت. کدهــای HC1500 و HC2500 بــه ترتیــب بــا قطرهــای داخلــی 38 و 65 میلیمتـر مخصـوص نصـب بـر روی کوپلینـگ STORZ و کـد HC2500 بـا قطـر داخلــی 5.63 میلیمتــر، مخصــوص نصــب بــر روی کوپلینــگ BS اســت.

توضیحات

ویژگی بست تخصصی کوپلینگ آریا :

  • راحتی و سرعت در نصب
  • آب بندی کامل اتصال شیلنگ به کوپلینگ بدون آسیب به شیلنگ در درازمدت
  • مناسب برای کوپلینگ‌های مختلف آتش نشانی مانند SROZ ، BS و…
  • تاییدیه آزمون هیدرواستاتیک صحت عملکرد بدون نشتی تا فشار 60Bar

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بست کوپلینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *