اسپرینکلر ESFR

اسپرینکلر ESFR

اسـپرینکلر ESFR ،اسـپرینکلر مخصـوص اطفـا و کنتـرل حریقهـای گسـترده، ماننـد آتـش سـوزی انبارهـای کاالسـت. ایـن
اسـپرینکلر بـا حساسـیت عملکـردی بـاال، قابلیـت پاشـش قطـرات درشـت بـا نـرخ تخلیـه 3 تـا 5 برابـر سـایر اسـپرینکلرها و
بهـره منـدی از حبـاب شیشـهای تاییـد شـده توسـط مراجـع بینالمللـی، قـدرت و سـرعت اطفـای کـم نظیـری داشـته و انتخابـی
بـدون جایگزیـن بـرای تجهیـز فضاهـای بـا امـکان ایجـاد حریقهـای گسـترده و پرچالـش اسـت.
اسـپرینکلرها عمومـا بـرای مهـار و کنتـرل آتـش سـوزی و ایجـاد فرصـت بـرای خـروج اضطـراری سـاکنان سـاختمان، طراحـی
شـدهاند. امـا اسـپرینکلر ESFR بـا برخـورداری از حساسـیت بـاال، توانایـی پاشـش قطـرات درشـت و پاشـش چنـد برابـر
حجـم آب بیشـتر در واحـد زمـان بـر روی حریـق، مخصـوص اطفـای حریقهـای فضـای انبارهـا طراحـی شـده اسـت.

توضیحات

مهمترین وجوه تمایز این اسپرینکلرها عبارتند از:

 • با نصب اسپرینکلر ESFR سطح ایمنی در برابر حریق به نحو چشمگیری در انبارها افزایش مییابد
 • این اسپرینکلرها تا 3 برابر ضریب تخلیه بیشتری نسبت به سیستمهای اسپرینکلر مرسوم دارند
 • قطــرات آب خــارج شــده از ایــن اســپرینکلرها نســبت بــه ســایر اســپرینکلرها درشــتتر بــوده و اثرگــذاری
  بیشتری در فرآیند اطفای حریق خواهند داشت
 • در بسـیاری از مـوارد بخصـوص در انبارهـای بـا ارتفـاع انباشـت بـاال، نیـاز کمتـری بـه نصـب اسـپرینکلر در داخـل قفسـهها
  و کمدهـا خواهیـد داشـت. بدیـن ترتیـب مشـکل فعـال شـدن ناخواسـته اسـپرینکلرها ناشـی از جابجایـی کاالهـا، برطـرف
  خواهد شد
 • ایـن سیسـتم میتوانـد طیـف وسـیعی از انـواع کاالهـای انبـاری را در برابـر خطـر آتـش سـوزی ایمـن کنـد. از کاالهـای بـا
  خطــر آتــش ســوزی کــم و متوســط تــا کاالهایــی بــا خطــر آتــش ســوزی بــاال ماننــد پالســتیک و کاغــذ و چــوب
 • اسـپرینکلرهای مرسـوم اغلـب بـه کنتـرل آتـش سـوزی میپردازنـد. امـا اسـپرینکلرهای زود اطفـا کننـده واکنـش سـریع
  )ESFR )همانطور که از نامشان پیداست به هدف اطفای کامل آتش سوزی طراحی شدهان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپرینکلر ESFR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *