اسپرینکلر مخفی با کاور محدب

اسپرینکلر مخفی با کاور محدب

نکتـه سـنجی و حساسـیت معمـاران و طراحـان بـه هماهنگـی عناصـر و جزئیـات سـاختمان و مالحظـات زیبایـی شناسـی، زبانـزد اسـت. امـا جانمایـی اسـپرینکلر در ســاختمانها میتوانــد طراحیهــای چشــمنواز ســاختمانها را بــا چالشهــای جــدی مواجــه کنــد. اسـتفاده از اسـپرینکلر مخفـی بـا کاور محـدب کمـک میکنـد عـاوه بـر افزایـش ایمنـی در برابـر آتـش سـوزی، ناهمگونیهـای ناشـی از نصـب اسـپرینکلر با پوششـی مناسـب و هماهنـگ بـا معمـاری بنـا، از جلـوی دیـد پنهان شـود. الزم بـه ذکـر اسـت، براسـاس اسـتاندارد NFPA13 کـه معتبرتریـن آییننامـه در مـورد نصـب انـواع اسـپرینکلر اسـت، دفلکتـور اسـپرینکلر حداقـل بایـد 1اینـچ (2.54 سـانتیمتر) از سـقف یـا از لبـه قـاب فاصلـه داشـته باشـد. در طراحـی اسـپرینکلر مخفـی بـا کاور محـدب آریـا، ایـن فاصلـه رعایـت شـده اسـت.
بدیـن ترتیـب ایـن نـوع اسـپرینکلر در هنـگام فعـال شـدن، بـدون هیچگونـه مانعـی آب را بـر روی حریـق اسـپری میکنـد.

توضیحات

ویژگی های اسپرینکلر مخفی با کاور محدب:

  • انتخابی مقرون به صرفه برای تامین ایمنی ساختمانها دربرابر آتش سوزی و حفظ زیبایی ساختمان
  • پوشاندن تمامی جزئیات نامناسب سقف (ناشی از نصب اسپرینکلر)
  • قابلیت تولید با انواع پوشش رنگ بر روی کاور
  • سهولت در بازرسیهای نگهداری و تعمیرات به دلیل اتصال رزوهای بخش کاور به بدنه
  • جدایش کاور پیش از رسیدن دمای محیط به دمای عملکرد اسپرینکلر
  • استفاده از رنگ پلی استر مات برای پوشش رنگ کاور
  • قابلیت اتصال کاور به بدنه، در دو حالت رزوهای و فشاری  (Off Thread-on Push)
  • ضریب تخلیه factor-K) 6,5) : در سیستم آمریکایی و 80در سیستم S

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپرینکلر مخفی با کاور محدب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *