دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلند

دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلند

دستورالعمل احداث هلی پد روی بام ساختمانهای بلند ، سکوی هلیکوپترها محل توقف بالگردها است. این سکوها معمولاً بر روی پشت بام ساختمان های بلند و به دور از موانع ساخته می شوند. برخی از این جایگاه ها جهت تخلیه سریع مجروحان از طریق هلیکوپتر در زمان وقوع حریق های بزرگ و بلایای طبیعی احداث می شوند.

دستورالعمل احداث هلی پد روي بام ساختمانهاي بلندمرتبه تهران

بند 1 – دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

این دستورالعمل شامل ساختمانهاي بلند مرتبه با ارتفاع 45 متر و بالاتر و یا ساختمانهاي داوطلب احداث پد بالگرد با ارتفاع کمتر از 45 متر می باشد.

تبصره 1- ملاك محاسبه ارتفاع، تراز ورودي ساختمان تا سقف آخرین طبقه قابل تصرف مطابق با مقررات ملی ساختمان می باشد.

تبصره 2- براي استفاده از هلی پد در شرایط امنیتی باید مجوز استفاده از قرارگاه ثاراله اخذ گردد.

تبصره 3- در زمان هاي عادي و غیراضطراري، هلی پدها باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوري، غیرعملیاتی گردد که قابل استفاده نباشد.

تبصره 4- حفاظت پیرامونی/فیزیکی هلی پدها در تمامی وضعیت هاي عادي و اضطراري باید رعایت گردد.

– هلی پدهاي ذکرشده در این مصوبه صرفاً براي بهره برداري امداد و نجات می باشد . در صورت نیاز براي دیگر موارد، با هماهنگی و مجوز قبلی از مراجع ذي صلاح امکان پذیر خواهد بود.

 

بند 2 – دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

– حداقل طول و عرض سطح هلی پد، 18 متر در 18 متر (به انضمام حداقل 1.5 متر حفاظ ایمنی اطراف آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودي به هلی پد از کناره آن با احتساب حریم ایمنی براي مسیر ورودي) می باشد. رشد ارتفاعی موانع 1:2 از فاصله دو متري لبه هلی پد می باشد.

– در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو راه ورود و خروج براي متصرفین و نیروهاي آتش نشانی الزامی است. راههاي ورود و خروج باید نسبت به هم حداقل 90 درجه از مرکز پد زاویه داشته باشند. و فاصله بین این درها نباید کمتر از 9/1 متر از هم باشد.

– در پشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم شود و بلعکس.

– حداقل وزن بالگردهاي مورداستفاده در تهران (در حال برخاستن) حداقل 90 کیلو نیوتن در نظر گرفته شود.

– جهت بارگذاري سازه هلی پد علاوه بر بارگذاري هاي ارائه شده در مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) مقررات ملی ساختمان سال 92، باید بندهاي ذیل نیز منظور شود:

– براي بالگردهاي با وزن 14 کیلونیوتن و بیشتر، سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده یکنواخت 3 کیلو نیوتن بر مترمربع را داشته باشد. نیازي به در نظر گیري همزمان این بار با سایر بارهاي متمرکز نیست.

– در طراحی به روش حدي نهایی در سازه هاي بتن آرمه، ضریب بار بالگرد در ترکیب اول برابر 1/66 منظور شود.

– در طراحی به روش حدي مقاومت در سازه هاي فولادي، ضریب بار بالگرد درترکیب دوم برابر 1/66 منظور شود.

 

بند 3 – دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

ساختمانهاي در حال احداث شامل بند یک این دستورالعمل که قبل از ابلاغ این دستورالعمل پروانه ساختمانی دریافت نموده اند ، صدور پایانکار ساختمانی آنها منوط به ارائه تاییدیه استانداردهاي فنی هلی پد می باشد.

بند 4 – دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

– تیغه ها و سقف هاي کاذب که پد را از ساختمان و یا ساختمانهاي مجاور جدا می کنند باید حداقل 2 ساعت مقاوم در برابر حریق باشند و درب هاي پلکان در بام حداقل 1/5 ساعت مقاوم در برابر حریق داشته باشد.

– نصب تجهیزات حفاظت از رعد و برق در بام ساختمان الزامی است.

– سیستم اعلام حریق دستی باید براي هر یک از خروجی هاي بام طراحی شده باشد.

– نصب تجهیزات اطفاء حریق: دو عدد خاموش کننده پودر و گاز 12 کیلوگرم، دو عدد خاموش کننده آب و کف 65 کیلوگرم ، دو عدد خاموش کننده co2 45 کیلوگرم و جعبه آتش نشانی که سطح پد را به طور کامل پوشش دهد در نزدیک پد بصورتی که به راحتی قابل دسترسی باشند، الزامی است.

بند 5 – دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشست و برخاست بالگرد)

– متقاضیان بایستی جهت اجراي هلی پد مطابق با دستورالعمل 4314 سازمان هواپیمایی کشور عمل نموده و تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوري و یا شرکتهاي مورد وثوق (داراي مجوز ممیزي هلی پورت) آن سازمان را در خصوص استاندارد سازي هلی پد (پس از ساخت هلی پد) دریافت نمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه با دفتر نظارت بر عملیات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوري تماس بگیرند.

– جهت دریافت لیست شرکتهاي مورد وثوق سازمان هواپیمایی کشوري به سایت زیر مراجعه نمایید:
www.cao.ir

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.