دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی ثابت

دتکتور حرارتی ثابت

(Fixed Temperature Heat Detector)، به درجه ثابتی از دما که از قبل برای آن تعریف شده است (مثلا 57 درجه) حساس است و به محض رسیدن دمای محیط به آن، فرایند اعلام حریق آغاز می شود. دتکتور حرارتی ثابت دارای یک کلید با دو فلز است که دارای ضریب انبساط حرارتی متفاوتی هستند که با رسیدن حرارت به درجه از پیش تعریف شده، کلید خم و منحنی شکل می شود و پس از آن کلید قطع و هشدار آغاز می شود. دتکتور حرارتی ثابت با برچسب آبی نمایش داده می شود.