پروژه بهداشتی _ درمانی

slide-2feca5b
slide-e19e338
slide-6733dea

اهداف طرح:

با توجه به موقعیت و کاربری پروژه بازدید از آن و ایجاد طرح نقشه و مشاوره برای سیستم اعلام و اطفا و… طی برنامه مشخص و با بهترین کیفیت.

موقعیت جغرافیایی طرح:

در تهران و اطراف تهران

نمونه پروژه های اجرایی بهداشتی- درمانی:

1

بیمارستان فاطمه الزهرا

شهرستان دماوند

2

بیمارستان مردم

خیابان شکوفه

3

بیمارستان طرفه

خیابان بهارستان

4

بیمارستان 502 ارتش

خیابان طالقانی

5

شرکت دارو سازی کیمیدارو

خیابان دماوند

6

پروژه کلینیک های: کلینیک خورشید دکتر کاظمی، کلینیک برتر، کلینیک دکتر بزرگی، کلینیک دکتر احمدی، کلینیک پویندگان زندگی، کلینیک دکتر ولیان، کلینیک نوید آینده، کلینیک طب و درمان، کلینیک مرکز رضوان، آزمایشگاه فراز، رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شفیقی )

در مناطق مختلف شهرتهران